Върни се горе

 • (2) Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 07.08.2018
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 17.08.2018 23:59
  • Обновено

  Вътрешен конкурентен избор основание чл.82, ал.4 от ЗОП между изпълнителите по Рамково споразумение №СПОР-30-21.12.2017 г. на Министерство на финансите.

  Прогнозно количество:
  1. Хартия копирна, формат А4 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, нерециклирана (опаковка)           23 000 броя;
  2. Хартия копирна, формат А3, /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, нерециклирана (опаковка)          1 000 броя.

  Прогнозна стойност: 100 000 лв.

 • Събиране на оферти за директно възлагане „Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление“ (ОПДУ, Надграждане имотен регистър, Дейност 1)

  • Дата на създаване на преписката: 03.08.2018
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 16.08.2018 17:00

  Предмет на поръчката: „Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление“ по Дейност 1 със същото наименование  по проект BG05SFOP001-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“, процедура № BG05SFOP001-1.002 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 • Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 05.07.2018
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 30.07.2018 17:00
  • Обновено

  към АОП: 

  Решение в РОП:

  Обявление в РОП:

 • ОП 2 до м. Ноември 2018 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 28.06.2018

  Вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП по Рамково споразумение №СПОР-8/16.05.2017 г., обособена позиция 2 „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ на открита процедура с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” на Централния орган за покупки.

  Видове консумативи и прогнозно количество: Съгласно „Списък на консумативите и брой“ - Таблица 1 на възложителя

  Възложителят може да поръча, в зависимост от конкретните си нужди, по-големи или по-малки от прогнозните количества от определени артикули. Възложителят може да поръча до 30 % над посочените прогнозни количества от който и да е от артикулите, съобразно конкретните нужди, без да се надхвърля общата цена на договора.

   Срок и място за изпълнение на поръчката/доставките:

  Срок на изпълнение на обществената поръчка: до достигане на максималната стойност, но не по-късно от срока на Раковото споразумение - 16.11.2018 г ...

 • ОП 1 До м. Ноември 2018 "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Агенция по вписванията"

  • Дата на създаване на преписката: 28.06.2018

  Вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП по Рамково споразумение №СПОР-9/30.05.2017 г., сключено по обособена позиция 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)“ на поръчка с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” на Централния орган за покупки.

  Видове консумативи и прогнозно количество: Съгласно „Списък на консумативите и брой“ - Таблица 1 на възложителя

  Възложителят може да поръча, в зависимост от конкретните си нужди, по-големи или по-малки от прогнозните количества от определени артикули. Възложителят може да поръча до 30 % над посочените прогнозни количества от който и да е от артикулите, съобразно конкретните нужди, без да се надхвърля общата цена на договора.

  Срок на изпълнение на обществената поръчка: до достигане на максималната стойност, но не по-късно от срока на Раковото споразумение - 30.11.2018 г.

  Срок ...

 • (2018 год.) Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 18.06.2018
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 29.06.2018 23:59

  Вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП по Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали“ от Рамково споразумение №СПОР-4/09.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за ораните на изпълнителната власт и техните администрации“

  Съобщение за отваряне на ценовите оферти: 

 • Доставка на на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 18.06.2018

  Вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП по Обособена позиция 1 „Доставка на на бланки и пощенски пликове“ от Рамково споразумение №СПОР-5/09.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за ораните на изпълнителната власт и техните администрации“

  Съобщение за отваряне на ценовите оферти:

 • Анализ и изготвяне на техническа спецификация за цифровизация на документи, съхранявани в архивите на службите по вписвания към Агенция по вписванията - обява

  • Дата на създаване на преписката: 14.06.2018

  Кратко описание: Инвентаризация и анализ на наличните документни масиви на хартиен и електронен носител в архивните фондове на Агенция по вписванията.

  Архивите, които трябва да се инвентаризират и анализират, са разпределени във всички служби по вписвания на Агенция по вписванията, разпределени в сто и тринадесет населени места в Република България. 

  Срокът за изпълнението на договора е 6 (шест) месеца. 

  Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева), без ДДС. 

  Начин на възлагане: събиране на оферти с обява по чл. 186 и сл. от ЗОП.

  Удължен срвок за получаване на оферти на осн. чл. 188, ал. 2 от ЗОП: до 29.06.2018 г., 17:00 ч.

   

 • По РС №СПОР-30-21.12.2017 г. „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията”

  • Дата на създаване на преписката: 18.05.2018
  • Обновено

  Вътрешен конкурентен избор основание чл.82, ал.4 от ЗОП между изпълнителите по Рамково споразумение №СПОР-30-21.12.2017 г. на Министерство на финансите

  Вид и прогнозни количества:

   

  - Хартия копирна, формат А4 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, нерециклирана (опаковка)           30 000 бр.

  -  Хартия копирна, формат А3, /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, нерециклирана (опаковка)          2 400 бр.

  Прогнозна стойност: 120 000 лв. без ДДС

  Прекратена

  Обявленеи за възложена поръчка - прекратена 

 • (2018 - 2019 г.)Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година

  • Дата на създаване на преписката: 25.04.2018

  Обособена позиция 1:         „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви, устройства за архивиране, активно и пасивно мрежово и комуникационно оборудване, работни станции, периферни устройства, непрекъсваеми захранвания и копирни машини“:

                             Дейност 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране”

  Описание: Поддръжка на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране, използвани от АВ.

                       Дейност 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на активно и пасивно мрежово оборудване

  Описание: Поддръжка на мрежово оборудване, използвано от АВ.

                             Дейност 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания“

  Описание: Поддръжка на компютри, офис оборудване, UPS, използвани от АВ.

              Обособена позиция 2:          „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини”

  Описание: Поддръжка на копирни машини, използвани от АВ.

  се възлага на осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП отделно чрез директно възлагане.

  СРV код: 50300000

  Решение: към АОП (844214)

  Обявление: към АОП (844151)

  Решение ...